Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Genom att besöka, använda och/eller överlämna information till www.motionpoint.com, dess underdomäner och anknutna webbplatser (tillsammans "www.motionpoint.com") godkänner du att du är bunden av reglerna och villkoren i detta Avtal om användarvillkor (detta "Avtal") och vår Sekretesspolicy ("Sekretesspolicyn").  Läs det här Avtalet noggrant. Om du inte vill acceptera detta avtal eller sekretesspolicyn får du inte komma åt eller använda www.motionpoint.com. I detta avtal och i sekretesspolicyn betyder termerna "vi", "oss" eller "vårt" MotionPoint Corporation, ett Florida-baserat företag.

Observera att detta Avtal innehåller ett avtal om att reglera alla anspråk på och ansvarsfriskrivningar från garantier och ansvarsskyldighet.  Du kan endast yrka skadestånd eller söka upprättelse (inklusive monetär, förbudsföreläggande och fastställelse) mot oss på individuell basis och inte som medlem i en grupptalan eller ett representativt förfarande.

Övervägande och din efterlevnad av detta Avtal

Du erkänner att detta Avtal har stöd av rimligt och värdefullt övervägande, vilket du har fått och vilket är tillräckligt. Sådant övervägande inkluderar, men är inte begränsat till, din förmåga att ha åtkomst till, använda eller interagera med www.motionpoint.com. Du intygar att du har förmågan att vara bunden av detta avtal eller, om du agerar på uppdrag av ett företag eller annan enhet, att du har befogenhet att binda detta företag eller denna enhet till avtalet.  För att kunna bedöma din efterlevnad av detta Avtal kan vi komma att övervaka din åtkomst och användning av www.motionpoint.com i enlighet med vår Sekretesspolicy.

www.motionpoint.com är inte avsedd för minderåriga

www.motionpoint.com är inte avsedd att användas av, eller riktad till, någon under 18 års ålder. Du intygar att du är minst 18 år gammal. Om vi tar emot en anmälan om att en användare är under 13 års ålder kommer vi att följa de krav som anges i Children's Online Privacy Protection Act från 1998 (“COPPA“).

Din åtkomst till och användning av www.motionpoint.com

Din rätt att få åtkomst till och använda www.motionpoint.com är personlig och kan inte överföras av dig till någon annan person eller enhet. Du har endast rätt att få åtkomst till och använda www.motionpoint.com för lagliga ändamål och i enlighet med regler och villkor i detta Avtal samt i vår Sekretesspolicy.

Din åtkomst till och användning av www.motionpoint.com kan emellanåt komma att avbrytas av någon av en rad olika anledningar, vilka inkluderar, men inte är begränsade till, tekniskt fel på utrustning, periodisk uppdatering, periodiskt underhåll eller reparationer av www.motionpoint.com eller av andra handlingar som vi, efter eget gottfinnande, väljer att utföra. Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av eller avbryta tillgången till www.motionpoint.com och/eller någon del eller funktion på www.motionpoint.com efter eget gottfinnande och utan att meddela detta i förväg. Vi kan inte hållas ansvariga om hela eller delar av www.motionpoint.com av någon anledning inte är tillgänglig, oberoende av när problemet uppstår eller hur länge det varar.

Alla åtgärder som du utför som, enligt vårt eget gottfinnande: (i) bryter mot villkoren i detta avtal och/eller vår sekretesspolicy; (ii) begränsar, hämmar eller förhindrar åtkomst eller användning av www.motionpoint.com; eller (iii) genom användning av www.motionpoint.com, förtalar, missbrukar, trakasserar, förolämpar eller hotar får inte tillåtas, och kan leda till att du förlorar rätten till åtkomst till och användning av www.motionpoint.com. 

Din information och säkerhet

Din informations integritet.  För att få åtkomst till www.motionpoint.com eller de resurser som erbjuds där kan du bli ombedd att ange vissa registreringsuppgifter eller annan information (“Din information“).  Om du anger Din information till oss går du med på att tillhandahålla sanningsenlig, aktuell, fullständig och korrekt information samt att inte förvanska din identitet.  Du går också med på att hålla Din information aktuell och att uppdatera Din information om den förändras på något sätt.  Vår insamling, användning och utlämning av din information styrs av detta Avtal och vår Sekretesspolicy. 

Du måste skydda alla eventuella lösenord som utfärdas till dig.  Om www.motionpoint.com kräver att du skapar ett lösenord för att använda vissa delar av www.motionpoint.com eller att du använder ett lösenord som du har skapat hos tredje part är det ditt ansvar att skydda detta lösenord.  Du samtycker till att vi inte är ansvariga för eventuella förluster som du kan komma att drabbas av till följd av auktoriserad eller obehörig användning av ditt lösenord av tredje part.  Du får inte låta någon person under 18 års ålder använda någon tjänst på www.motionpoint.com via din registrering eller ditt lösenord. 

Du måste meddela oss vid en överträdelse.  Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord, all obehörig användning av något konto du har hos oss, alla överträdelser av detta avtal eller annan informationssäkerhetshändelse som du känner till i samband med någon produkt eller tjänst tillgänglig på www.motionpoint.com genom att skicka ett e-postmeddelande till: privacyofficer@motionpoint.com .

Överföringar, inlämningar och inlägg på www.motionpoint.com

Om du skickar eller överlämnar information till www.motionpoint.com som inte är statligt varumärkesskyddad och/eller upphovsrättsskyddad ger du automatiskt oss och våra dotterbolag en världsomfattande, fullt betald, royaltyfri, underlicensierbar, överförbar och exklusiv rätt och tillstånd att använda, kopiera, formatera, anpassa, publicera, distribuera och/eller inkorporera viss eller all sådan information i vilka media som helst, inklusive, men ej begränsat till, Innehållet (enligt definition nedan).  Förutsatt att du på förhand har erhållit en skriftlig tillåtelse från ägaren till statligt varumärkesskyddad och/eller upphovsrättsskyddad information att skicka eller överlämna sådan information till www.motionpoint.com ger du automatiskt oss och våra dotterbolag en världsomfattande, fullt betald, royaltyfri rätt att använda, kopiera, formatera, anpassa, publicera och/eller inkorporera viss eller all sådan information i vilka media som helst, inklusive, men ej begränsat till, Innehållet när du skickar eller överlämnar information till www.motionpoint.com som är statligt varumärkesskyddad och/eller upphovsrättsskyddad. Ovanstående tillstånd från dig är oåterkalleliga och gäller i all framtid.

Du ska inte skicka eller överlämna följande till www.motionpoint.com:

Våra immateriella rättigheter

Namnen “WWW.MOTIONPOINT.COM“, “MOTIONPOINT“, “TRANSMOTION WEBCATT“, “TRANSCOPE“, “ONE-LINK DEPLOYMENT“, “TRANSSYNC“, “WEBCATT“, “MOTIONPOINT WEBSITE TRANSLATION“ och “TRANSMOTION“ samt vår grafik och våra logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstenamn är våra eller våra dotterbolags varumärken eller företagsprofiler i USA och/eller andra länder (tillsammans “Äganderättsmärken“).  Du får inte använda Äganderättsmärkena om du inte först har fått vårt uttryckliga, skriftliga tillstånd, vilket vi kan undanhålla efter eget gottfinnande. Vi hävdar inte äganderätt till tredje parts namn, varumärken eller tjänstemärken som förekommer på www.motionpoint.com. Tredje parts eventuella namn, varu- och tjänstmärken är deras respektive ägares egendom.

Informationen, råden, datan, mjukvaran och innehållet som visas på, ingår i eller kan laddas ner från www.motionpoint.com (tillsammans “Innehållet“), inklusive, men ej begränsat till, all text och grafik, alla tabeller, bilder, fotografier och avbildningar, all linjegrafik samt alla ikoner, återgivningar och ritningar är upphovsrättsskyddade av, eller på annat sätt licensierade till, oss eller våra innehållsleverantörer.  Vi äger också en upphovsrätt av ett kollektivt arbete i form av urval, samordning, uppställning, presentationen, display och förbättringen av Innehållet (“Kollektiva arbetet“).  All mjukvara som används på www.motionpoint.com (“Mjukvaran“) är antingen vår eller våra mjukvaruleverantörers egendom och skyddas av USA:s och internationella upphovsrättslagar.  Att titta på, läsa, skriva ut, ladda ner eller på annat sätt använda Innehållet och/eller det Kollektiva arbetet ger dig inte någon äganderätt eller immateriell äganderätt till Innehållet, det Kollektiva arbetet eller Mjukvaran. 

Du ska själv bära allt ansvar för eventuell skada som uppstår till följd av din kränkning av våra eller tredje parts immateriella rättigheter gällande Varumärkena, Innehållet, det Kollektiva arbetet, Mjukvaran och/eller annan skada som drabbar oss eller våra dotterbolag som en direkt eller indirekt följd av att du har kopierat, distribuerat, vidaredistribuerat, överfört, publicerat eller använt dessa för ändamål som strider mot regler och villkor i detta Avtal.

Din användning av Innehållet

Vi ger dig ett begränsat tillstånd att nyttja, skriva ut, ladda ner eller på annat sätt använda Innehållet och det Kollektiva arbetet för personligt bruk i form av: (i) en maskinellt läsbar kopia, (ii) en backup-kopia och (iii) en utskriven kopia för icke kommersiellt bruk, förutsatt att du inte raderar några upphovsrättsmeddelanden eller material angående Innehållet och det Kollektiva arbetets föregående manifestationer. Du får inte modifiera Innehållet eller det Kollektiva arbetet eller använda det i något kommersiellt syfte eller vid annan offentlig uppvisning, framförande, försäljning eller uthyrning, avkoda, återskapa eller ta isär Innehållet och det Kollektiva arbetet, alternativt överföra Innehållet eller det Kollektiva arbetet till någon annan person eller enhet.

Med undantag för vad som annars är tillåtet enligt USA:s upphovsrättslagar är ingen annan kopiering, distribution, vidaresändning, överföring, publicering eller användning, förutom det ej kommersiella bruket av Innehållet och det Kollektiva arbetet som tillåts av detta Avtal, tillåten om du inte först har fått vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, vilket vi kan undanhålla efter eget gottfinnande.

Du får inte använda några metataggar eller någon annan “dold text“ med vårt namn eller våra varumärken utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, vilket vi kan undanhålla efter eget gottfinnande.

Åtkomst och störning

Du samtycker till att inte använda någon robot, spindel, skrapare, djuplänk eller andra liknande automatiserade verktyg, program, algoritmer eller metodologier för att insamla eller extrahera data med syfte att få åtkomst till, förvärva, kopiera eller övervaka www.motionpoint.com eller någon del av www.motionpoint.com, alternativt i något annat syfte, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, vilket vi kan undanhålla efter eget gottfinnande.  Vidare samtycker du till att inte: (i) vidta någon åtgärd som utgör, eller som vi efter eget gottfinnande bedömer kan komma att utgöra, en orimligt eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur, (ii) kopiera, reproducera, ändra, skapa verk härledda från, distribuera eller offentligt visa upp något innehåll (förutom dina personuppgifter) från www.motionpoint.com utan att på förhand erhållit vårt skriftliga tillstånd och tillstånd från tredje part, när tillämpligt, (iii) hindra eller försöka hindra att www.motionpoint.com fungerar korrekt eller några aktiviteter som utförs på www.motionpoint.com samt (iv) kringgå eventuella åtgärder som vi har vidtagit för att förhindra eller begränsa åtkomst till www.motionpoint.com.  Trots ovan bestämmelser ger vi operatörer av allmänna sökmotorer tillåtelse att använda spindlar för att kopiera material från www.motionpoint.com med enda syfte, och endast i den utsträckning som krävs, att skapa allmänt tillgängliga sökbara register av materialen, men däremot inte cacheminnen eller arkiv av sådana material.  Vi förbehåller oss rätten att upphäva dessa undantag, antingen fullständigt eller i specifika fall.  Du får inte samla in någon personligt identifierbar information, inklusive kontonamn, från www.motionpoint.com.  Du får inte använda några kommunikationssystem som tillhandahålls på www.motionpoint.com (t.ex. forum eller e-post) i kommersiella syften eller för anbudsbegäran.  Du samtycker till att inte kontakta några användare av www.motionpoint.com i kommersiellt syfte utan att först ha fått vårt skriftliga medgivande, vilket kan återkallas av oss efter eget gottfinnande. 

Elektronisk kommunikation

När du besöker www.motionpoint.com eller skickar e-post till oss kommunicerar du med oss elektroniskt.  Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation från oss.  Även om vi kan välja att kommunicera med dig med vanlig post kan vi också välja att kommunicera med dig per e-post eller genom att lägga upp meddelanden på www.motionpoint.com.  Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, offentliggöranden samt annan kommunikation som vi tillhandahåller elektroniskt uppfyller samma juridiska krav som om denna kommunikation hade varit i skrift.

Godkännande att kontakta dig

I den utsträckning som tillåts i tillämplig lag, godkänner du att vi, våra dotterbolag, representanter och fristående uppdragstagare kontaktar dig på alla telefonnummer (inklusive telefonnummer till mobila, trådlösa eller liknande enheter) som du tillhandahåller eller ringer till oss från samt på alla telefonnummer på vilka vi har rimliga skäl att tro att vi kan nå dig samt att använda vilka kommunikationssätt som helst, inklusive, men ej begränsade till, telefonsamtal eller textmeddelanden med hjälp av ett automatiskt telefonuppringningssystem och/eller förinspelade meddelanden, även om det medför avgifter för dig att ta emot sådan kommunikation.

Ditt ansvar för utrustning och relaterade kostnader

Du är ansvarig för att anskaffa och underhålla alla telefon-, datahårdvara- och internettjänster samt annan utrustning eller andra tjänster som behövs för åtkomst till och användning av www.motionpoint.com samt alla kostnader och avgifter för internet eller långdistansavgifter som uppkommer till följd av din åtkomst till och användning av www.motionpoint.com.

Länkar till tredje part

På www.motionpoint.com kan det finnas länkar till andra webbplatser tillhörande våra annonsörer, affärspartners, dotterbolag och andra tredje parter.  Sådana länkar innebär inte att vi stödjer dessa webbplatser eller de produkter och tjänster som finns på dem.  Vi ansvarar inte för några aktiviteter eller policyer på dessa webbplatser.  Vi stödjer eller rekommenderar inte produkter från någon särskild annonsör, affärspartner, något dotterbolag eller annan tredje part. 

Vi ger inga utfästelser eller garantier

Du erkänner att vi inte kan garantera oavbruten drift av eller åtkomst till www.motionpoint.com.  Vidare erkänner du att drift av och åtkomst till www.motionpoint.com kan störas till följd av tekniska problem eller en rad olika faktorer som ligger utanför vår kontroll. 

INNEHÅLLET OCH ALLA TJÄNSTER OCH PRODUKTER ASSOCIERADE TILL WWW.MOTIONPOINT.COM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG.  VI GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER IMPLICIT, GÄLLANDE DRIFT AV WWW.MOTIONPOINT.COM ELLER DEN INFORMATION, DET INNEHÅLL, MATERIAL, DE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM INGÅR I ELLER ÄR ASSOCIERADE TILL WWW.MOTIONPOINT.COM.  DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DITT NYTTJANDE AV WWW.MOTIONPOINT.COM SAMT ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ÄR INKLUDERADE I ELLER ASSOCIERADE TILL WWW.MOTIONPOINT.COM SKER PÅ EGEN RISK.

VI GER INGA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER FÖRSÄKRINGAR, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER IMPLICIT, GÄLLANDE RIKTIGHETEN, KORREKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA SOM ÄR ASSOCIERADE TILL WWW.MOTIONPOINT.COM, ELLER VAD GÄLLER SÄKERHETEN, PÅLITLIGHETEN, TITELN, AKTUALITETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, HANDELSKVALITETEN, KONFORMITETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA SOM ÄR ASSOCIERADE TILL WWW.MOTIONPOINT.COM. DET ÄR DITT EGET ANSVAR ATT SJÄLVSTÄNDIGT UTVÄRDERA RIKTIGHETEN, KORREKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I INNEHÅLLET OCH DE TJÄNSTER OCH PRODUKTER SOM ÄR ASSOCIERADE TILL WWW.MOTIONPOINT.COM.  VI GER INGA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER FÖRSÄKRINGAR OM ATT INNEHÅLLET SOM KAN KOMMA ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING FRÅN WWW.MOTIONPOINT.COM INTE ÄR INFEKTERAT AV NÅGRA VIRUS, MASKAR, TROJANER, FALLUCKOR, BAKDÖRRAR, PÅSKÄGG, TIDSINSTÄLLDA BOMBER, CANCELBOT-FILER ELLER NÅGON ANNAN KOD ELLER NÅGRA ANDRA DATAPROGRAMMERINGSRUTINER SOM INNEHÅLLER KONTAMINERANDE ELLER DESTRUKTIVA EGENSKAPER ELLER VARS SYFTE ÄR ATT SKADA, STÖRA PÅ ETT SKADLIGT SÄTT, I HEMLIGHET HINDRA ELLER LÄGGA BESLAG PÅ NÅGOT SYSTEM, NÅGON DATA ELLER NÅGRA PERSONUPPGIFTER. 

www.motionpoint.com kontrolleras och tillhandahålls av oss från våra faciliteter i USA.  Vi påstår inte att www.motionpoint.com är lämpligt att använda eller tillgängligt för användning i andra jurisdiktioner.  Om du öppnar eller använder www.motionpoint.com i andra jurisdiktioner gör du det av egen vilja och är ensam ansvarig för att du agerar i enlighet med lokal lagstiftning. Trots ovan bestämmelser samtycker du till att inte använda www.motionpoint.com eller något innehåll som erhållits från www.motionpoint.com på ett sätt som är förbjudet enligt gällande delstatliga, federala eller lokala lagar, begränsningar eller förordningar.

Våra ansvarsbegränsningar

VI KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA INFÖR, ELLER SKYLDIGA, DIG, ELLER NÅGON TREDJE PART, VARE SIG GENOM KONTRAKT, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE OAKTSAMHET) ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT FÖR NÅGRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSADE TILL, SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR SOM INKLUDERAR, MEN INTE ÄR BEGRÄNSADE TILL, SKADA PÅ GRUND AV UTEBLIVEN VINST, INTÄKT ELLER AFFÄRER SOM EN DIREKT ELLER INDIREKT FÖLJD AV: (I) DIN ÖVERTRÄDELSE ELLER KRÄNKNING AV REGLERNA OCH VILLKOREN I DETTA AVTAL; (II) DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WWW.MOTIONPOINT.COM; (III) DIN FÖRDRÖJNING AV ÅTKOMST ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA WWW.MOTIONPOINT.COM AV NÅGON ANLEDNING; (IV) DIN NEDLADDNING AV NÅGOT AV INNEHÅLLET ELLER DET KOLLEKTIVA ARBETET FÖR EGET BRUK; (V) DITT FÖRLITANDE PÅ ELLER ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET ELLER DET KOLLEKTIVA ARBETET ELLER (VI) NÅGON INFORMATION, MJUKVARA, NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERHÅLLITS GENOM WWW.MOTIONPOINT.COM ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV WWW.MOTIONPOINT.COM, VARE SIG DET ÄR EN FÖLJD, I SIN HELHET ELLER TILL VISS DEL, AV ÖVERTRÄDELSE AV KONTRAKT, BESVÄRLIGT BETEENDE, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAN ANLEDNING ÄVEN OM VI, VÅRA DOTTERBOLAG OCH/ELLER VÅRA LEVERANTÖRER HADE UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SKADA.  VÅR SKADESTÅNDSSKYLDIGHET SAMT VÅRA DOTTERBOLAGS, STYRELSEMEDLEMMARS, TJÄNSTEMÄNS, ANSTÄLLDAS OCH REPRESENTANTERS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL SKA EJ ÖVERSKRIDA 100 $.

DU ERKÄNNER SPECIFIKT ATT VI INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT OLÄMPLIGT ELLER OLAGLIGT UPPTRÄDANDE FÖR NÅGON TREDJE PART, SAMT ATT DEN TREDJE PARTEN BÄR ALLT ANSVAR FÖR RISKEN FÖR SKADA ELLER FÖRSTÖRELSE TILL FÖLJD AV DETTA UPPTRÄDANDE.

DU ERKÄNNER OCH BEKRÄFTAR ATT OM DU SKULLE ÅDRA DIG NÅGRA SKADOR, FÖRLUSTER ELLER PERSONSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL VÅRA HANDLINGAR ELLER VÅR UNDERLÅTENHET ÄR DE EVENTUELLA SKADORNA SOM DRABBAT DIG INTE IRREPARABLA ELLER TILLRÄCKLIGA FÖR ATT GE DIG RÄTT TILL ETT ÅLÄGGANDE SOM FÖRHINDRAR EXPLOATERING AV EGENDOM (FAST ELLER LÖS, MATERIELL ELLER IMMATERIELL) SOM ÄGS ELLER KONTROLLERAS AV, ELLER ÄR LICENSIERAD TILL, OSS, VÅRA DOTTERBOLAG, PARTNER OCH/ELLER LICENSGIVARE OCH DU KOMMER INTE ATT HA RÄTT ATT FÖRBJUDA ELLER INSKRÄNKA UTVECKLINGEN, PRODUKTIONEN, DISTRIBUTIONEN, ANNONSERINGEN, UPPVISANDET ELLER EXPLOATERINGEN AV NÅGRA EVENTUELLA AKTIVITETER ELLER VERKSAMHETER RELATERADE TILL SÅDAN EGENDOM.

DU OCH VI SAMTYCKER TILL ATT ALL EVENTUELL GRUND FÖR TALAN SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR EN KOPPLING TILL www.motionpoint.com MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT GRUNDEN FÖR TALAN INTRÄFFAT.  I ANNAT FALL PRESKRIBERAS GRUNDEN FÖR TALAN FÖR ALL FRAMTID.

LAGAR I VISSA DELSTATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR.  OM DU OMFATTAS AV DESSA LAGAR KANSKE VISSA AV ELLER SAMTLIGA OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR, UTESLUTNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

Din gottgörelse från oss

Du ska försvara, ersätta och hålla skadeslösa oss och våra tjänstemän, styrelsemedlemmar, aktieägare, anställda, fristående uppdragstagare, ombud, representanter och dotterbolag från och mot alla yrkanden och utgifter, inklusive, men ej begränsade till, advokatarvoden som uppstår på grund av: (i) någon form av överträdelse eller kränkning av detta Avtal från din sida; (ii) underlåtenhet att tillhandahålla korrekt, fullständig och aktuell personligt identifierbar information på begäran eller efterfrågan av oss; (iii) din åtkomst till eller användning av www.motionpoint.com; (iv) åtkomst till eller användning av www.motionpoint.com med hjälp av lösenord som har utfärdats till dig; (v) dina överföringar eller inlämningar till www.motionpoint.com och/eller (vi) dödsfall, personskada eller skada på egendom alternativt känslomässigt lidande orsakat av dig.

Ändringar i detta Avtal

Vi förbehåller oss rätten att emellanåt göra ändringar i detta Avtal, efter eget gottfinnande och när som helst.  Ändringar i detta avtal kommer att läggas upp här. Ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när vi lägger upp det uppdaterade Avtalet på www.motionpoint.com. Vi uppmuntrar dig till att emellanåt återkomma till Avtalet för att se eventuella ändringar som gjorts.  När du fortsätter att ha åtkomst till och använda www.motionpoint.com efter att ändringar har lagts upp anses det automatiskt som att du godkänner ändringarna.

Våra rättsmedel

Du erkänner att vi kan bli irreparabelt skadade om detta Avtal inte efterföljs specifikt och att skadestånd då skulle vara ett otillräckligt rättsmedel. Därför ska vi, vid överträdelse eller hot om överträdelse av något villkor i detta Avtal från din sida, förutom alla rättigheter och all kompensation, ha rätt till ett föreläggande för att förhindra en sådan överträdelse eller ett sådant hot om överträdelse utan krav på att uppvisa någon faktisk skada eller utforma ett brev om föreläggande och/eller ett beslut om särskilt genomförande av bestämmelserna i detta Avtal.  Med anledning av detta avsnitt godkänner du att alla åtgärder eller förfaranden gällande ett sådant föreläggande som hindrar en sådan överträdelse eller hot om överträdelse ska väckas vid domstolarna i Broward County, Florida eller United States District Court, Southern District of Florida. Du samtycker till en sådan domstols jurisdiktion och avstår från all rätt att invända mot platsen på den domstol som tar upp en sådan talan eller ett sådant förfarande. Du samtycker till att delgivningen av alla former av domstolsdokument kan genomföras via post eller på något annat sätt som kan tillhandahållas i gällande lagar, förfaranderegler eller lokala regler.

Styrande lag, skiljedomsförfarande

Du erkänner att: (i) www.motionpoint.com enbart ska anses vara baserat i delstaten Florida och (ii) www.motionpoint.com ska anses vara en passiv webbplats som inte ger upphov till personlig jurisdiktion över oss, vare sig specifikt eller allmänt, i andra jurisdiktioner än delstaten Florida.  Detta Avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med delstaten Floridas interna lagar, utan hänsyn till principer om lagkonflikter. Eventuella civilrättsliga åtgärder, anspråk, tvister eller förfaranden som härrör från eller är relaterade till detta Avtal, med undantag av ett förbudsföreläggande avseende en överträdelse eller ett hot om överträdelse av något villkor i detta Avtal av dig som nämnts ovan, ska lösas genom slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande framför en enskild skiljedomare enligt American Arbitration Associations kommersiella skiljedomsregler i Broward County, Florida. I det fall då någon begränsning av tidsfristen för att väcka skadeståndstalan eller anspråk alternativt inleda en tvist eller ett förfarande, som återfinns i avsnittet “Våra ansvarsbegränsningar“ ovan bedöms ej tillämpbar eller ogenomförbar av någon domstol, skiljenämnd eller annan tribunal kommer preskriptionsförordningen för delstaten Florida, inklusive men ej begränsat till Floridas författning, sektion 95, att tillämpas på varje sådan skadeståndstalan, anspråk, tvist eller sådant förfarande som ska lösas genom slutgiltigt eller bindande skiljedomsförfarande.

DU OCH VI ÄR ÖVERENS OM ATT VAR OCH EN AV OSS ENDAST KAN VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE SOM MEDLEM I EN PÅSTÅDD GRUPPTALAN ELLER ETT REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.  SÅVIDA INTE DU OCH VI KOMMER ÖVERENS OM NÅGOT ANNAT KAN SKILJEDOMAREN INTE KONSOLIDERA ELLER FÖRENA MER ÄN EN PERSON ELLER PARTS TALAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT LEDA NÅGON FORM AV KONSOLIDERAD PROCESS, REPRESENTANTPROCESS ELLER GRUPPROCESS.  SKILJEDOMAREN KAN OCKSÅ ENDAST ÅDÖMA UPPRÄTTELSE (INKLUSIVE MONETÄR, FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE OCH FASTSTÄLLELSE) TILL FÖRMÅN FÖR DEN INDIVIDUELLA PART SOM VÄCKT TALAN OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM KRÄVS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SOM PARTEN HAR YRKAT PÅ I SITT/SINA INDIVIDUELLA KRAV.  EVENTUELL UTDÖMD LÄTTNAD KAN INTE PÅVERKA ANDRA ANVÄNDARE AV WWW.MOTIONPOINT.COM. 

AV DEN ANLEDNINGEN HAR DU INGEN MÖJLIGHET ATT GÅ TILL DOMSTOL FÖR ATT HÄVDA ELLER FÖRSVARA DINA RÄTTIGHETER OCH DU GER UPP DIN RÄTT ATT DELTA I ELLER INLEDA GRUPPRÄTTEGÅNGAR. GENOM ATT ANVÄNDA WWW.MOTIONPOINT.COM SAMTYCKER DU TILL DESSA BEGRÄNSNINGAR.

Du och vi ska välja skiljedomaren och om du och vi inte kan komma överens om val av skiljedomare inom trettio (30) dagar efter att påkallelseskriften delgivits ska American Arbitration Assocation välja skiljedomare. Skiljedomsförfarandet ska inte påbörjas förrän parten som yrkat på detta har betalat ettusen dollar (1 000,00 $) till skiljedomaren för dennes avgifter och kostnader. Den part som har begärt ett skiljedomsförfarande ska fortsätta betala de summor som kan komma att krävas för att betala skiljedomarens avgifter och kostnader till dess att domaren har dömt till den ena partens fördel eller parterna skriftligt har kommit överens om en alternativ uppdelning av betalningen av avgifter och kostnader. 

En skiljedom som utdöms av skiljedomare ska vara slutgiltig, bindande och avslutad för dig och oss och våra respektiva administratörer, exekutorer, juridiska representanter, efterträdare och ombud och kan inträda i alla domstolar under behörig jurisdiktion. Trots föregående mening ska varken du eller vi under några omständigheter ha rätt till skadestånd och både du och vi avstår härmed från vår respektive rätt till någon form av skadestånd, speciella, indirekta eller påföljande skador, inklusive, men ej begränsade till, skada på grund av utebliven vinst, intäkt eller affärer.

Skulle en tvist uppstå och skiljedomsbestämmelserna häri bli oanvändbara eller otillåtbara, eller vid vilket tillfälle som helst under en rättsprocess mellan dig och oss, ska en sådan rättegång endast äga rum, och under jurisdiktionen, i de statliga och federala domstolarna som sitter i Broward County, Florida.

Övrigt

Om någon del av detta Avtal bedöms olaglig, ogiltig eller omöjlig att genomdriva av en skiljedomare eller domstol inom behörigt rättskipningsområde ska detta Avtal i sin helhet inte bedömas olagligt, ogiltigt eller omöjligt att genomdriva, utan endast den del av Avtalet som är olaglig, ogiltig eller omöjlig att genomföra ska strykas ur Avtalet.

Rubrikerna i detta Avtal är endast avsedda att göra det enklare att referera till vissa delar och ska inte betraktas som en del av detta Avtal, begränsa eller på annat sätt påverka betydelsen eller tolkningen av detta Avtal.

Alla avtal, överenskommelser, utfästelser och garantier som görs i detta Avtal, i vilket vi emellanåt kan komma att göra ändringar, ska överleva ditt godkännande av detta Avtal och detta Avtals upphörande.
Detta avtal och vår sekretesspolicy representerar hela förståelsen och avtalet mellan dig och oss angående ämnet för detsamma och ersätter alla andra tidigare avtal, överenskommelser och/eller representationer av desamma.

Om du har några frågor, kommentarer eller feedback gällande detta Avtal eller www.motionpoint.com kan du kontakta oss via någon av metoderna nedan:

Via e-post:
webmaster@motionpoint.com
Via post inom USA eller internationellt:
MotionPoint Corporation
4661 Johnson Road, Suite 14
Coconut Creek, FL 33073
Attn.: WebMaster

 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal