Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Policyförklaring

MotionPoint Corporation, inklusive dess dotterbolag och filialer (tillsammans, ”MotionPoint”, ”vi” eller ”oss”) respekterar rättigheterna till integritet och är angelägna om att skydda den genom att följa denna sekretesspolicy (”sekretesspolicyn”). Vi vet att du bryr dig om hur uppgifter om dig samlas in, används och delas.  Vi har tagit fram denna sekretesspolicy för att berätta om våra mest aktuella policyer vad gäller hur vi samlar in, använder och delar information som samlats in om dig från www.motionpoint.com och våra andra webbplatser, från kommunikation med dig och, i vissa fall, från våra affärspartner och andra tredjepartskällor, samt för att besvara dina frågor om våra sekretessrutiner. Specifikt gäller denna sekretesspolicy vår behandling av personuppgifter som lämnats in av eller angående registrerade personer, inklusive:

Se avsnittet Sekretessrättigheter i Kalifornien i sekretesspolicyn om du är bosatt i Kalifornien.
Du kan navigera till alla avsnitten i sekretesspolicyn med hjälp av länkarna nedan:

Definitioner

För att göra de termer som används i denna sekretesspolicy enklare att förstå:

Registrerad person: Avser personen vars personuppgifter omfattas av denna sekretesspolicy.

Behandling: syftar på varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämnande eller tillhandahållande på annat sätt, utplåning eller förstörelse.

Registeransvarig: Avser en person eller organisation som, ensam eller tillsammans med andra, fastställer syftena med och medlen för behandling av personuppgifter.

Registerförare: Avser en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter å den registeransvariges vägnar.

Personuppgifter: innebär data om en identifierad eller identifierbar registrerad person, men vi kommer att behandla information som personuppgifter när det är nödvändigt enligt tillämplig lag.

Ombud: En underentreprenör i form av tredje part som behandlar personuppgifter tillhandahållna av MotionPoint å deras vägnar och enligt deras instruktioner.

Privacy Shield

Vi följer reglerna i Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA, samt mellan Schweiz och USA, inklusive de kompletterande principerna, som tagits fram av det amerikanska handelsdepartementet, Department of Commerce (tillsammans ”Principerna”). Principerna gäller insamling, användning och lagring med hänsyn till våra tjänster och vissa personuppgifter (enligt definition nedan) som förs över från Europeiska unionen och Schweiz till USA.

Vi har intygat för Department of Commerce​​​​​​​ att vi tillämpar Privacy Shield-principerna. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-principerna skall Privacy Shield-principerna vara styrande. För mer information om Privacy Shield-överenskommelsen och för att se vår certifiering, gå till https://www.privacyshield.gov/.

United States Federal Trade Commission har behörighet och är den tillsynsmyndighet som ansvarar för MotionPoints efterlevnad av Principerna.

Om MotionPoint
Vi är ett globalt teknikföretag som lokaliserar, översätter och optimerar webbplatser för företag med kunder belägna över geografiska gränser.

Vår globaliseringsplattform och stödjande applikationer och teknik (tillsammans ”plattformen”) är en högpresterande lösning som gör det möjligt för kunder att påskynda inträde och expansion på globala marknader.
Denna lösning är baserad på en affärsmodell genom vilken företag, via Plattformen, levererar en kontextrelevant webbnärvaro på strategiska marknader.

Genom denna lösning har vi ingen direkt relation med registrerade personer, men delar ansvaret att skydda slutanvändarnas integritet med affärskunden. Under denna omständighet är vår affärskund ​​​​​​​registeransvarig ​​​​​​​och vi är registerförare ​​​​​​​som behandlar data på uppdrag av den registeransvarige.

I andra sammanhang, till exempel när vi bedriver marknadsförings- och försäljningsinsatser i samband med affärsmöjligheter, kan vi ha ett direkt samband med​​​​​​​ registrerade personer som utgör sådana affärsmöjligheter. Under dessa omständigheter är vi registeransvarig. I vissa fall kan vi använda leverantörer som är registerförare​​​​​​​.

Till toppen av sidan

Kontaktuppgifter

Registrerade personer kan kontakta oss med allmänna frågor angående denna sekretesspolicy på privacyofficer@motionpoint.com eller genom att skicka ett brev till:  

MotionPoint Corporation
4661 Johnson Road, Suite 14
Coconut Creek, FL 33073
Att: Sekretessansvarig

Om du som registrerad person vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen eller denna sekretesspolicy fyller du i formuläret som finns tillgängligt på: https://www.motionpoint.com/request/

Till toppen av sidan

Typer av personuppgifter som vi samlar in

Under tillhandahållandet av tjänster och vid delaktighet i affärsfunktioner som försäljnings- och marknadsföringsinsatser, kan vi samla in och använda olika typer av personuppgifter som lämnats av eller angående registrerade personer.

Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, e-postadress, fysisk adress, telefonnummer, födelsedatum, företagsnamn, information från sociala mediekonton som LinkedIn och Twitter samt jobbfunktioner.

Vi samlar in registrerade personers personuppgifter genom olika metoder, däribland webbplatser, korrespondens, tredje parts källor, affärskunder och tekniska metoder.

Genom vår webbplats. Vi samlar in personuppgifter från en registrerad person om den registrerade personen väljer att fylla i formulär, profiler eller enkäter på MotionPoint.com.

Korrespondens. Om en registrerad person skickar en korrespondens, till exempel med e-post eller brev, eller via vårt kontakta oss-formulär, kan vi samla in personlig information om registrerade personer från sådan korrespondens.

Tredje parts källor. Vi kan mottaga en registrerad persons personuppgifter från en av våra affärspartner eller andra tredje parts källor. Till exempel kan våra försäljnings- och marknadsföringsteam ta emot och samla in personuppgifter som en registrerad person tillhandahåller eller skapar via LinkedIn eller andra sociala medieplattformar, eller från annan tredje part, för att sälja MotionPoints tjänster till ett företag.

Affärskunder. I samband med tillhandahållning av lösningar till sina affärskunder kan vi samla in och behandla personuppgifter som lämnats av eller angående registrerade personer på våra affärskunders webbplatser, samt vissa dataelement som rör driften av MotionPoints lösning, statistik över besökare på webbplatsen och trafik på nätverket. Sådana uppgifter kan inkludera IP-adresser, lagrade uppgifter om webbplatsåtkomst samt resultatuppgifter från webbplatsen.

Tekniska metoder. Vi kan samla in personuppgifter om registrerade personer med olika tekniska metoder, däribland följande: 

  • IP-adresser när en registrerad person besöker, öppnar eller använder MotionPoint.com, plattformen eller annan MotionPoint-teknik i samband med tillhandahållande av lösningar för MotionPoints affärskunder samt lösningar, teknik eller applikationer från tredje part.
  • Genom användning av cookies, webb-beacons och annan spårningsteknik som vi eller tredje parts leverantörer placerar på en registrerad persons dator. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies, webb-beacons och annan spårningsteknik samt hur registrerade personer kan hantera sina preferenser i MotionPoints Cookie-policy.

Information som samlas in med dessa tekniska metoder kan vanligtvis inte användas för att fastställa din identitet. Vi kommer att behandla denna information som personuppgifter efter behov enligt tillämplig lag eller om vi kombinerar den på ett sätt som gör att den blir personuppgifter.

Vissa webbläsare har ”spåra inte”-funktioner som låter dig ange för en webbplats att den inte ska spåra dig. Dessa funktioner är inte enhetliga. Vi svarar för närvarande inte på dessa signaler. Istället samlar vi in, använder och delar information enligt vad som beskrivs i denna sekretesspolicy, oberoende av om ”spåra inte” har valts.

Till toppen av sidan

Insamling av information från minderåriga

MotionPoint.com är avsett att endast vara åtkomlig för och användas av vuxna, inte av minderåriga och barn under 18 års ålder. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbara uppgifter om någon under 18 års ålder och du bör inte tillhandahålla oss information gällande personer under 18 års ålder. 

Till toppen av sidan

Hur vi använder registrerade personers personuppgifter

Vi använder registrerade personers information för att sträva efter specifika syften som hjälper oss att uppfylla registrerade personers behov och våra mål. Detta gör vi endast när det finns en etablerad laglig grund för att behandla personuppgifter.

Nedan följer några exempel på hur vi kan använda registrerade personers personuppgifter:

Vi genomför ett avvägningstest i förhållande till legitima intressen. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran.

Till toppen av sidan

Hur vi lämnar ut och delar personuppgifter

Det finns vissa omständigheter under vilka vi lämnar ut eller delar registrerade personers personuppgifter med tredje part.

Till toppen av sidan

Internationella överföringar

Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer, uppdragstagare och andra företag för att stödja tillhandahållande av lösningar och tjänster. I vissa fall kan personuppgifter överföras till tredje part i regioner som kanske inte erbjuder samma rättsliga skydd för personuppgifter. Vi kommer dock att vidta åtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

I händelse av att personuppgifter lämnas ut till tredje part som agerar som ombud för att utföra uppdrag på och enligt våra instruktioner kommer vi att överföra personuppgifter endast om vi först säkerställer att ombudet förhåller sig till ​​​​​​​principerna eller annan adekvat skyddsnivå​​​​​​​, alternativt ingår ett skriftligt avtal med tredje part som kräver att ombudet tillhandahåller åtminstone samma nivå av integritetsskydd som krävs av relevanta principer, och villkoren för överföringen inte strider mot principerna. Överföring av kunders personuppgifter till en plats utanför EES sker endast under förutsättning att MotionPoint implementerar lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftningen för sådan överföring och informerar kunden om skyddsåtgärderna innan överföringen sker. Dessa skyddsåtgärder inkluderar klausulerna i standardavtalet.

Om en tredje part, till vilken vi har lämnat ut personuppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy, behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med denna sekretesspolicy och/eller principerna kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att förhindra eller stoppa sådan behandling. Vi kommer, enligt principerna, att förbli ansvariga för all behandling som utförs av tredje part som bryter mot principerna, såvida vi inte bevisar att de inte är ansvariga för händelsen som ger upphov till överträdelsen.

Till toppen av sidan

Säkerhetsåtgärder som vi har för att skydda personuppgifter

Vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy från förlust, missbruk och obehörig tillgång, utlämning, ändring eller förstörelse. Dessa åtgärder tar hänsyn till risker med behandlingen, personuppgifternas karaktär och branschens bästa praxis för säkerhet och dataskydd. Även om vi strävar efter att hålla dina personuppgifter säkra finns det inga säkerhetsåtgärder som är fullständiga. Var försiktig när du skickar personuppgifter via internet.

Till toppen av sidan

Sekretess, lagring och begränsning av ändamål

Vi samlar endast in personuppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy för ovan angivna ändamål och lagrar ​​​​​​​personuppgifter endast så länge som krävs eller är nödvändigt enligt lag. I den utsträckning som det är nödvändigt för dessa ändamål ska rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifterna är tillförlitliga för deras avsedda användning, korrekta, fullständiga och aktuella.

MotionPoint tar hänsyn till följande faktorer när relevanta lagringsperioder fastställs:

Annars raderar eller anonymiserar vi personuppgifter på ett säkert sätt när vi inte längre behöver dem för de syften som de samlades in.

Till toppen av sidan

Registrerade personers rättigheter

Vi inser vikten av att ge registrerade personer kontroll över sina personuppgifter. Registrerade personer har enligt lag ett antal begränsade rättigheter avseende personuppgifter som samlas in och behandlas av företag som oss. Ytterligare information och råd om registrerade personers rättigheter kan erhållas från den nationella dataskyddsmyndigheten. För att utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Rätten att informeras. Registrerade personer har rätt till information om hur deras uppgifter samlas in och behandlas, och det är därför som vi tillhandahåller denna sekretesspolicy.

Rätten till åtkomst. Registrerade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter (om de behandlas av oss) och viss annan information (liknande den som anges i denna sekretesspolicy). Det beror på att registrerade personer ska vara medvetna om och kunna kontrollera att vi använder deras personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Rätten till rättelse. Om registrerade personers personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan de begära att vi ändrar dem. Registrerade personer kan begära en sådan rättelse genom att kontakta oss på ovannämnda sätt.

Rätten till radering. Detta kallas också ”rätten att glömmas” och gör i enkla ordalag det möjligt för registrerade personer att begära radering eller borttagning av deras information som lagras av oss.

Rätten att begränsa behandling. Registrerade personer har rätt att ”blockera” eller undertrycka vidare användning av deras uppgifter. När behandling är begränsad kan vi fortfarande lagra personuppgifter, men vi kommer inte att använda dem vidare.

Rätten att invända mot behandling. Registrerade personer har rätt att invända mot vissa typer av behandling, inklusive behandling för direkt marknadsföring (d.v.s. mottagande av kommunikation om direkt marknadsförings).

Rätten till uppgiftsportabilitet. Registrerade personer har rätt att erhålla och återanvända sin information för egna ändamål för olika tjänster. Om den registrerade personen exempelvis vill byta till en alternativ tjänsteleverantör gör uppgiftsportabilitet det möjligt för dem att enkelt och säkert flytta, kopiera eller överföra informationen mellan vårt IT-system och deras eget utan att det påverkar användbarheten.

Rätten att lämna in ett klagomål. Registrerade personer har rätt att lämna in ett klagomål på hur vi hanterar eller behandlar deras information till den nationella dataskyddsmyndigheten​​​​​​​.

Rätten att återkalla samtycke. Om en registrerad person har gett sitt samtycke till det vi gör med deras information (d.v.s. vi förlitar oss på samtycke som rättslig grund för behandlingen av deras information), har registrerade personer rätt att när som helst återkalla sitt samtycke​.

Till toppen av sidan

Hur du väljer bort att få e-postmeddelanden från oss

Registrerade personer kan också välja bort att få marknadsföringskommunikation via e-post från oss genom att följa de prenumerationsanvisningar som följer med sådan marknadsföringskommunikation.

Till toppen av sidan

Webbplatser från tredje part

MotionPoint.com kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part. Sådana länkar innebär inte att vi stödjer dessa webbplatser och/eller de produkter eller tjänster som erbjuds där. Tredje parts webbplatser kan ha andra sekretesspolicyer och vi ansvarar inte för sekretesspraxis för sådana tredje parts webbplatser. Om du klickar på en länk till en webbplats från tredje part rekommenderar vi att du kontrollerar sekretesspolicyn för den webbplatsen, då den kan skilja sig märkbart från denna sekretesspolicy.

Till toppen av sidan

Verifiering och efterlevnadskontroll

Vi har verifierat och kommer årligen att verifiera att de intyg och påståenden som görs gällande i denna sekretesspolicy är sanna och korrekta. Vi kommer årligen att kontrollera att våra sekretesspraxis har implementerats i enlighet med vad som framställs i denna sekretesspolicy och i enlighet med principerna. Vi förbinder oss också att åtgärda identifierade problem.

Denna verifiering har undertecknats och kommer att undertecknas av en person i ansvarig ställning eller annan auktoriserad representant för MotionPoint minst en gång om året och finns tillgänglig på begäran av personer eller inom ramen för en undersökning eller ett klagomål om bristande efterlevnad.

Verifieringen kommer att omfatta följande:

Alla anställda hos MotionPoint i USA som har tillgång till personuppgifter som omfattas av denna policy ansvarar för att följa denna policy. Om en anställd hos MotionPoint underlåter sig att följa denna policy kan det leda till disciplinära åtgärder och även uppsägning.

Vi kommer att utreda och försöka lösa alla klagomål och/eller tvister gällande behandling av personuppgifter i enlighet med principerna i denna policy.

Till toppen av sidan

Tillvägagångssätt

Vi åtar oss att ge insyn i det förfarande som används för att svara på förfrågningar och klagomål rörande behandling av uppgifter.

Vi kommer att besvara alla sådana frågor eller klagomål inom fyrtiofem (45) dagar.

Om en registrerad persons fråga eller problem inte kan tillgodoses genom denna process, har vi åtagit oss att hänvisa olösta klagomål om integritet enligt principerna till en oberoende tvistlösningsmekanism som drivs av JAMS och utan kostnad för den klagande parten för att ha hört klagomålet. Information gällande JAMS tvistlösningstjänster, inklusive instruktioner för att skicka in ett klagomål, finns på följande adress: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

I fall då andra möjligheter till upprättelse har uttömts enligt EU-lagstiftning, eller klagomålet inte har lösts på annat sätt, ska vi tillhandahålla slutanvändare inom EU ett bindande skiljeförfarande inför Privacy Shield-panelen.

Vi vidkänner att Privacy Shield-panelens slutgiltiga beslut är ett juridiskt bindande beslut, verkställbart i amerikanska domstolar.

Vi ska samarbeta med USA:s Federal Trade Commissions och andra eventuella dataskyddsmyndigheter i EU:s medlemsländer och/eller den schweiziska federala ombudsmannen för dataskydd(Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner ("Ombudsman") för att utreda och lösa klagomål som inte kan lösas mellan oss och klaganden och som läggs fram hos en relevant dataskyddsmyndighet.

Till toppen av sidan

Ändringar i denna sekretesspolicy

Denna policy ska gälla från och med ovanstående datum. Den ska förbli giltig med undantag av eventuella ändringar i dess villkor, vilka kommer att träda i kraft omedelbart efter att de har publicerats på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra denna policy. Om vi ​​gör några väsentliga ändringar av den här policyn, kommer vi att lägga fram ett framträdande meddelande på webbplatsen.

Till toppen av sidan

Sekretessrättigheter i Kalifornien

Kategorier av personlig information vi samlar in, var vi samlar in den ifrån, varför vi samlar in den och vem vi delar den med

Vi samlar in information som identifierar, relaterar till, beskriver, refererar, som rimligen kan förknippas med eller rimligtvis kan kopplas, direkt eller indirekt, till en viss konsument eller ett hushåll i Kalifornien ("personlig information").

Vi använder den personliga information som vi samlar in för våra operativa syften eller andra syften som anges i denna sekretesspolicy.

Dessa syften kan inkludera:

  1. Revision relaterad till en aktuell interaktion med konsumenten och samtidiga transaktioner, inklusive men inte begränsat till, att räkna annonsvisningar för unika besökare, verifiera positionering och kvalitet på annonsvisningar och granska efterlevnaden av denna specifikation och andra standarder.
  2. Upptäcka säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet och åtala de som är ansvariga för den aktiviteten.
  3. Felsökning för att identifiera och reparera fel som försämrar befintlig avsedd funktionalitet.
  4. Kortvarig användning, förutsatt att den personliga informationen inte lämnas ut till en annan tredje part och inte används för att bygga en profil om en konsument eller på annat sätt förändra en individuell konsumentupplevelse utanför den aktuella interaktionen, inklusive, men inte begränsad till, den kontextuella anpassning av annonser som visas som en del av samma interaktion.
  5. Utföra tjänster på uppdrag av våra affärskunder, inklusive underhåll eller service av konton, tillhandahållande av kundservice, bearbetning eller utförande av order och transaktioner, verifiering av kundinformation, bearbetning av betalningar, tillhandahållande av finansiering, tillhandahållande av reklam- eller marknadsföringstjänster, tillhandahållande av analystjänster eller tillhandahållande av liknande tjänster på uppdrag av företaget eller tjänsteleverantören.
  6. Genomföra intern forskning för teknisk utveckling och påvisning.
  7. Åtgärder för att verifiera eller upprätthålla kvaliteten eller säkerheten för våra tjänster, eller för att förbättra, uppgradera eller förbättra våra tjänster.

Mer information finns i Typer av personuppgifter som MotionPoint samlar inSå använder MotionPoint registrerade personers personuppgifter och Så delar och lämnar MotionPoint ut personuppgifter.

För att hjälpa dig förstå vår integritetspraxis visar följande tabell för de senaste tolv (12) månaderna: vilka kategorier av personlig information vi har samlat in, vilka källkategorier av personlig information vi samlade in, våra verksamhetsmässiga eller kommersiella syften för att samla in informationen samt kategorierna av tredje parter som vi har delat personlig information med:

 

Personuppgiftskategori

Källor

Syften

Tredje parter som delgivits

Identifierande information som namn, postadress, internetprotokolladress, e-postadress eller andra liknande identifierare

Konsument
Affärspartners
Tredjepartsleverantörer

Att utföra tjänster på uppdrag av våra företagspartners
Att analysera användning, utföra marknadsundersökningar, förbättra marknadsföring, försäljning och kampanjer samt förbättra och anpassa MotionPoints innehåll, layout, produkter och tjänster
Att marknadsföra våra tjänster till nya kunder
Att kommunicera med kunder

Tjänsteleverantörer
Affärspartners (som en del av vårt tillhandahållande av tjänster)

Kategorier av personlig information som beskrivs i Cal. Civ. Code § 1798.80(e) som namn, adress, telefonnummer, utbildning, anställning, anställningshistorik

Konsument
Affärspartners
Tredjepartsleverantörer

Att utföra tjänster på uppdrag av våra företagspartners
Att analysera användning, utföra marknadsundersökningar, förbättra marknadsföring, försäljning och kampanjer samt förbättra och anpassa MotionPoints innehåll, layout, produkter och tjänster
Att marknadsföra våra tjänster till nya kunder
Att kommunicera med kunder

Tjänsteleverantörer
Affärspartners (som en del av vårt tillhandahållande av tjänster)

Kommersiell information såsom köpta tjänster eller produkter

Affärspartners

Att utföra tjänster på uppdrag av våra företagspartners

 

Internet- eller annan elektronisk nätverksinformation, till exempel information om konsumentens interaktion med en webbplats, applikation eller annons på internet

Konsument

Att utföra tjänster på uppdrag av våra företagspartners
Att analysera användning, utföra marknadsundersökningar, förbättra marknadsföring, försäljning och kampanjer samt förbättra och anpassa MotionPoints innehåll, layout, produkter och tjänster

Tjänsteleverantörer
Affärspartners (som en del av vårt tillhandahållande av tjänster)

Yrkesmässig eller anställningsrelaterad information

Konsument
Tredjepartsleverantörer

Att marknadsföra våra tjänster till nya kunder

Tjänsteleverantörer

Dragna slutsatser från någon av informationen ovan för att skapa en profil

MotionPoint
Tredjepartsleverantörer

Att marknadsföra våra tjänster till nya kunder

Tjänsteleverantörer

Till toppen av sidan

Utlämnande av personlig information

Under de senaste tolv (12) månaderna har vi lämnat ut följande kategorier av personlig information om konsumenter i Kalifornien i affärssyften:

Information om var vi delar personuppgifter finns i Så delar och lämnar MotionPoint ut personuppgifter.

Dina rättigheter enligt Kaliforniens lag

Du har rätt att be oss skicka följande information:

Du har rätt att be oss ta bort den personliga information om dig som vi har samlat in eller som vi innehar.

Du har rätt att fråga oss en gång varje år om vi har delat personlig information med tredje parter för deras direkta marknadsföringsändamål.

Vi säljer inte och kommer inte att sälja din personliga information.

Till toppen av sidan

Icke-diskriminering

Dina integritetsrättigheter är viktiga. Om du utövar dina integritetsrättigheter enligt lagen i Kalifornien kommer vi inte att göra något av följande som svar:

Till toppen av sidan

Hur Kaliforniens invånare kan lämna in förfrågningar

Om du är bosatt i Kalifornien och vill skicka en begäran till oss om dina kaliforniska rättigheter kan du skicka in ett formulär via vår webbportal här https://www.motionpoint.com/request/, kontakta oss här privacyofficer@motionpoint.com eller ringa oss avgiftsfritt på (954) 421-0890. Om du redan har ett konto hos oss måste du skicka in din begäran via det kontot, men du behöver inte skapa ett nytt konto hos oss för att skicka en begäran.

Om du skickar in en begäran om att ta bort personlig information måste du bekräfta begäran separat. Efter att ha mottagit din förfrågan skickar vi dig ett separat meddelande med instruktioner om hur du kan bekräfta din begäran om att ta bort information.

Vi kan bara svara på din begäran om den är bekräftad. Det betyder att vi är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet.

Vi kan be dig att lämna ytterligare information om det behövs för att verifiera din identitet. Vi kommer bara att använda den informationen under verifieringsprocessen och inte i något annat syfte. Vi kommer inte att lämna ut någon personlig information om vi inte kan bekräfta din begäran.

Vi tar inte ut en avgift för att behandla eller svara på din bekräftade konsumentförfrågan såvida den inte är överdriven, repetitiv eller uppenbart ogrundad. 

Till toppen av sidan

Auktoriserade ombud

Om du vill lämna in en begäran om att få information eller radera information genom ett auktoriserat ombud, kräver vi följande innan vi kan behandla begäran:

Om du inte har ett lösenordsskyddat konto kan du skicka ovanstående uppgifter till privacyofficer@motionpoint.com. Ditt auktoriserade ombud kan också skicka in den attesterade kopian av ditt skriftliga tillstånd till privacyofficer@motionpoint.com.

Om ditt auktoriserade ombud har en giltig fullmakt enligt avsnitt 4000 till 4465 enligt kalifornisk skifterätt, kan vi begära bevis på fullmakten i stället för det föregående.

Vi kan avslå en begäran från ett ombud som inte lämnar bevis på att du har gett dem tillstånd att agera för din räkning.

Till toppen av sidan

 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal